Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Energy Up B.V. (“Energy Up”), een besloten vennootschap gevestigd aan de Zekeringstraat 43C te (1014 BV) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75429756.

 

1.          Definities en toepasselijkheid
1.1.      In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

a.     Activiteit: een programma, evenement of dienst die door Energy Up wordt georganiseerd;

b.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Energy Up;

c.     BW: het Burgerlijk Wetboek;

d.     Opdrachtgever: een partij die in de uitoefening van beroep of bedrijf gebruik maken van een Activiteit;

e.     Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een Activiteit;

f.       Leverancier: degene die in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst goederen, diensten, werken of andere prestaties aan Energy Up levert;

g.     Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Energy Up en Opdrachtgever;

h.     Partijen: Energy Up en Opdrachtgever.

1.2.      Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie ervan dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

1.3.      Onder een offerte wordt tevens een aanbieding begrepen. Onder schriftelijk wordt tevens langs elektronische weg verstaan.

1.4.      Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Partijen, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.5.      De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.          Offertes
2.1.      Een offerte geldt als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevat. Een offerte kan door Energy Up binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2.      Alle offertes van Energy Up zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

2.3.      Energy Up kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4.      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Energy Up daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Energy Up anders aangeeft.

2.5.      Indien een boeking binnen 1 week voorafgaand aan de Activiteit plaatsvindt, behoudt Energy Up zich het recht voor om EUR 75,00 extra reserveringskosten in rekening te brengen.

2.6.      De in een offerte en deze Algemene Voorwaarden vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.7.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Energy Up niet tot het verrichten van een gedeelte van de Activiteit tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3.          Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.      De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Energy Up.

3.2.      Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard.

3.3.      Energy Up heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Leveranciers.

 

4.          Wijziging van de overeenkomst
4.1.      Energy Up kan de Overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, Opdrachtgever onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

4.2.      Energy Up mag tot vijf dagen voor de aanvang van de Activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in vervoerkosten (incl. brandstofkosten), verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen.

4.3.      Energy Up houdt zich het recht voor om de prijs per Deelnemer aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.

4.4.      Het is toegestaan om tot één week van tevoren het aantal Deelnemers met maximaal 20% te wijzigen zonder consequentie voor de prijs per Deelnemer.

4.5.      Indien de groepsgrootte met meer dan 10% verminderd, zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 8.1 van toepassing op het deel groter dan 10%.

4.6.      Energy Up kan niet garanderen dat wijzigingen die binnen drie werkdagen voor aanvang van de Activiteit worden doorgegeven volledig verwerkt kunnen worden. Energy Up doet haar uiterste best deze wijzigingen door te voeren, maar houdt zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen van 5% van de totaalprijs, met een minimum van EUR 50,00.

4.7.      Bij wijziging van de datum van de Activiteit door Opdrachtgever behoudt Energy Up zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen van 5% van de totaalprijs, met een minimum van EUR 50,00 of de daadwerkelijk door Energy Up gemaakte kosten in het geval deze hoger zijn. Een dergelijke wijziging kan enkel schriftelijk geschieden en onder de voorwaarde dat het voorschot op grond van artikel 7.2 in de maand van die schriftelijke kennisgeving wordt voldaan.

 

5.          Verklaring van Opdrachtgever
5.1.      Degene, die namens Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

5.2.      Diegene die de Activiteit boekt namens (andere) Deelnemers, staat ervoor in dat hij namens/ten behoeve van hen deze Overeenkomst aan kan gaan en is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst voor alle Deelnemers.

5.3.      Opdrachtgever verklaart:

a.     kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de Activiteit waaraan Deelnemers zullen deelnemen.

b.     alle in het kader van de Activiteit relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle Deelnemers aan Energy Up te hebben gemeld;

c.     de Deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de Activiteit deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen;

d.     zich te hebben verzekerd voor de deelname door de Deelnemers aan de Activiteit;

e.     de Deelnemers voorafgaand aan de Activiteit op de hoogte te brengen van deze Algemene Voorwaarden, artikel 5 en 6 in het bijzonder.

 

6.          Begeleiding en uitvoering
6.1.      Deelnemers nemen deel aan de Activiteit op eigen risico en zullen zich vergewissen van eventuele risico’s die de Activiteit met zich brengt.

6.2.      Deelnemers zijn verplicht gedurende de Activiteit de aanwijzingen van de leiding van zowel Energy Up als de Leveranciers op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de Activiteit te kunnen waarborgen.

6.3.      Wanneer tijdens de Activiteit blijkt dat een Deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

7.          Betaling, rente en incassokosten
7.1.      Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar door Energy Up aangewezen bankrekeningnummer.

7.2.      Energy Up is gerechtigd aan Opdrachtgever een voorschot van het totaalbedrag te vragen. Het voorschot zal maximaal 50% van het totaalbedrag zijn, tenzij anders vermeld in de bevestiging. Energy Up behoudt zich het recht voor om een Activiteit te annuleren in het geval het voorschot niet tijdig ontvangen is, waarbij eventueel reeds door Energy Up gemaakte kosten door Opdrachtgever zullen worden vergoed.

7.3.      Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. worden – tenzij anders overeengekomen – op basis van nacalculatie bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4.      Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, is Opdrachtgever vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente plus 1% per maand verschuldigd met een minimum van EUR 50 te vermeerderen met de in redelijkheid door Energy Up gemaakte (buitengerechtelijke) incassokosten.

 

8.          Annulering
8.1.      Annulering of verplaatsing zonder nieuwe datum van een Activiteit door Opdrachtgever dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Indien een Activiteit wordt geannuleerd of verplaatst zonder datum, is Opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de daadwerkelijk door Energy Up gemaakte kosten tevens de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a.     meer dan 8 weken voor aanvang van de Activiteit worden uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten tot op dat moment in rekening gebracht;

b.     tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de Activiteit: 25% van de totaalprijs;

c.     tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de Activiteit: 60 % van de totaalprijs;

d.     tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de Activiteit: 85% van de totaalprijs;

e.     Binnen 1 week (7de dag inclusief) voor aanvang van de Activiteit: 100% van de totaalprijs.

8.2.      Voor reserveringen/annuleringen ten aanzien van hotel en horeca wordt verwezen naar de algemene horeca voorwaarden.

8.3.      In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, grootschalige uitbraak van ernstige ziektes, stakingen, beperkingen vanwege het bevoegd gezag, behoudt Energy Up zich het recht voor Activiteit te annuleren. Dit zal altijd met opgaaf van redenen gebeuren. In een dergelijk geval worden de eventueel betaalde voorschotten na aftrek van de noodzakelijk door Energy Up gemaakte kosten terugbetaald (of, indien er geen voorschot is betaald of deze lager is dan de noodzakelijk gemaakte kosten, worden die kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht).

8.4.      Energy Up is in geval van annulering door Energy Up geen extra (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheidstelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor de Activiteit om of kosten gemaakt door Opdrachtgever ten behoeve van derden.

 

9.          Aansprakelijkheid
9.1.      Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door Deelnemers aan eigendommen van Energy Up of haar Leveranciers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door Opdrachtgever vergoed worden.

9.2.      Indien de Activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Energy Up gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Energy Up is toe te rekenen, noch aan de Leverancier, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst:

a.     is toe te rekenen aan Opdrachtgever of een Deelnemer; of

b.     niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de Activiteit begrepen diensten is betrokken; of

c.     te wijten is aan een gebeurtenis die Energy Up of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d.     te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW.

9.3.      Onverminderd het bepaalde in artikel 9.6, is de aansprakelijkheid van Energy Up uit hoofde van deze Overeenkomst of op grond van onrechtmatige daad beperkt tot vergoeding van directe schade voor een maximumbedrag van driemaal het totaalbedrag van de betreffende Activiteit of het door verzekeraar van Energy Up uit te keren bedrag indien dat hoger is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Energy Up.

9.4.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten:

a.     ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

b.     gemaakt om de gebrekkige prestatie van Energy Up aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Energy Up toegerekend kunnen worden; of

c.     gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

9.5.      Energy Up is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, schade wegens door Energy Up gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van artikel 9.4 vallen.

9.6.      In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van Opdrachtgever of een Deelnemer als gevolg van niet nakoming van deze Overeenkomst (en derhalve niet door nalatigheid of eigen schuld van Opdrachtgever of een Deelnemer), beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal EUR 1.000.000,00.

9.7.      Energy Up is niet aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering van Opdrachtgever of een Deelnemer.

9.8.      Energy Up is niet aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan tijdens een Activiteit waarbij een Deelnemer alcohol of drugs heeft genuttigd voorafgaand aan of tijdens een Activiteit. Toestemming van Energy Up om alcohol te nuttigen voorafgaand of tijdens een Activiteit betekent geenszins dat Energy Up hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen of letsel.

9.9.      De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de Leveranciers. Energy Up is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de Leveranciers.

 

10.       Klachten en vervaltermijn
10.1.   Klachten met betrekking tot de Activiteit dienen binnen 5 dagen na afloop van de Activiteiten schriftelijk bij Energy Up te worden ingediend.

10.2.   Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

10.3.   Voor alle vorderingen of bevoegdheden die Opdrachtgever jegens Energy Up of jegens een Leverancier heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten of bevoegdheden jegens Energy Up of Leverancier kan aanwenden.

 

11.       Auteursrecht, intellectueel eigendom
11.1.   Energy Up behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2.   Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Energy Up bedachte of tot stand gebrachte Activiteiten, opdrachten, ideeën en andere activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen aan Energy Up toebehoren.

 

12.       Geheimhouding
12.1.   Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

12.2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Energy Up gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Energy Up zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Energy Up niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12.3.   Onverminderd het voorgaande is Energy Up bevoegd de naam van Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

13.       Privacy
13.1.   Energy Up respecteert de privacy van de Deelnemers. Energy Up behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Energy Up passende beveiligingsmaatregelen.

13.2.   Energy Up gebruikt de persoonsgegevens van Deelnemers – als zij die al opvraagt – uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor het afhandelen van een klacht of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betreffende Deelnemers zich daarvoor zelf heeft opgegeven.

 

14.       Overige bepalingen
14.1.   Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Energy Up te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

14.2.   De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14.3.   Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

14.4.   De administratie van Energy Up geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Opdrachtgever gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

14.5.   Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Energy Up zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

15.       Geschilbeslechting & toepasselijk recht
15.1.   Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

15.2.   Alle geschillen tussen Partijen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.